خرید
6,000 تومان 3,800 تومان

تحقیق شناسایی و رتبه بندی شاخص های ارزیابی بلوغ مدیریت منابع انسانی الکترونیک