×
خرید
9,000 تومان 7,000 تومان

 پاورپوینت ایمنی زیستی مخاطرات احتمالی و نگرانی‌ها در خصوص محصولات تراریخته

خرید
7,000 تومان 5,000 تومان

دانلود پاورپوینت ایمنی زیستی (Biosafety) 

خرید
7,000 تومان 5,500 تومان

 دانلود پاورپوینت ایمنی زیستی (Biosafety) خطر و ارزیابی خطر

خرید
9,000 تومان 7,000 تومان

دانلود پاورپوینت ایمنی زیستی (ایمنی زیستی و پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا (۲) )

خرید
9,000 تومان 7,000 تومان

 دانلود پاورپوینت ایمنی زیستی ( ایمنی زیستی و پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا (۱))

خرید
9,000 تومان 7,000 تومان

پاورپوینت ایمنی زیستی راهکارهای کاهش مخاطرات زیست‌محیطی محصولات تراریخته (۱)

خرید
9,000 تومان 7,000 تومان

دانلود پاورپوینت ایمنی زیستی تجزیه و تحلیل مخاطرات احتمالی سلامت غذایی محصولات تراریخته

خرید
9,000 تومان 7,000 تومان

 دانلود پاورپوینت سطوح مختلف ایمنی ‌زیستی و آزمایشگاه جهت کار با موجودات تراریخته(۲)

خرید
9,000 تومان 7,000 تومان

دانلود پاورپوینت ایمنی زیستی راهکارهای کاهش مخاطرات زیست ‌محیطی محصولات تراریخته (۲)

0