دانلود فایل جزوه استاندارد بین المللی گزارشگری مالی ۱۰ صورتھای مالی تلفیقی

جزوه وخلاصه کتاب
نوع فایل
pdf
حجم فایل
429KB
نویسنده
دسته بندی
تعداد بازدید
802 بازدید
9,000 تومان 7,800 تومان٪13 تخفیف

دانلود فایل جزوه استاندارد بین المللی گزارشگری مالی ۱۰ صورتھای مالی تلفیقی

دانشجویان و کاربران گرامی : فایلی که اکنون معرف حضور شماست فایل جامع pdf جزوه  استاندارد بین المللی گزارشگری مالی ۱۰ صورتھای مالی تلفیقی می باشد. این فایل شامل ۸۵ صفحه می باشد که در قالب فرمت pdf تهیه شده است. امیدواریم که سودمند بوده و مورد استفاده شما سروران گرامی واقع گردد. در صورت تمایل می توانید این فایل ارزشمند را با مناسب ترین قیمت از فروشگاه سایت یوفایل خریداری و دانلود نمایید.

جزوه استاندارد بین المللی گزارشگری مالی ۱۰ صورتھای مالی تلفیقی

ھدف
۱. ھدف این ا ستاندارد، تعیین ا صول ارائھ و تھیھ صورتھای مالی تلفیقی در زمانی است کھ واحد تجاری، یک یا چند واحد تجاری دیگر را کنترل میکند.
دستیابی به ھدف
۲. برای دستیابی بھ ھدف بند ۱، این استاندارد:
الف. واحد تجاری (واحد تجاری اصلی) کھ بر یک یا چند واحد ت جاری دیگر (واحدھای ت جاری فرعی) کنترل دارد را ملزم بھ ارائھ صورتھای مالی تلفیقی میکند؛
ب. اصل کنترل را تعریف میکند و کنترل را مبنای تلفیق قرار میدھد؛
پ. بھ منظور تشخیص کنترل سرمایھگذار بر سرمایه پذیر و در نتیجه لزوم تلفیق سرمایه پذیر، نحوه بکارگیری اصل کنترل را مشخص میکند؛ و
ت. الزامات حسابداری تھیه صورتھای مالی تلفیقی را تعیین میکند؛ و
ث. واحد تجاری سرمایه گذاری را تعریف میکند و م ستثنی شدن برخی واحدھای تجاری فرعی واحد تجاری سرمایھ گذاری از تلفیق را تعیین مینماید.

۳. این استاندارد، الزامات حسابداری ترکیبھای تجاری و تأثیر آنھا بر تلفیق، شامل سرقفلی نا شی از ترکیبھای تجاری را دربرنمیگیرد ( بھ اس تا ندارد بینالمللی گزارشگری مالی ۳ ترکیبھای تجاری مراجعھ شود).

یک واحد تجاری که واحد تجاری ا صلی است باید صورتھای مالی تلفیقی ارا ئه کند.

این اس تا ندارد برای ت مام
واحدھای تجاری، بھ جز موارد زیر کاربرد دارد:
الف. واحد تجاری ا صلی، در صورت احراز تمام شرایط زیر، ملزم بھ ارائھ صورتھای مالی تلفیقی نیست:
۱. وا حد ت جاری مزبور، وا حد ت جاری فرعی تماماً متعلق بھ واحد تجاری دیگر با شد یا واحد تجاری فرعی باشد کھ کمتر از ۱۰۰ درصد مالکیت آن متعلق بھ واحد تجاری دیگر ا ست و سایر مالکان

آن، شامل مالکان فاقد حق رأی، از عدم ارائھ صورتھای مالی تلفیقی توسط واحد تجاری اصلی مطلع شده اند و با آن مخالفت نمیکنند؛

مطالعه بیشتر

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.