دانلود فایل pdf جزوه درس سازمان های بین المللی ۵۳ صفحه

دانلود فایل pdf جزوه درس سازمان های بین المللی ۵۳ صفحه
نوع فایل
pdf
حجم فایل
952KB
نویسنده
دسته بندی
تعداد بازدید
302 بازدید
8,000 تومان 6,800 تومان
افزودن به سبد خرید
  خرید این محصول

دانلود فایل pdf جزوه درس سازمان های بین المللی ۵۳ صفحه

قابل توجه کاربران و دانشجویان گرامی : فایل که هم اکنون معرف حضور شماست جامع ترین و کامل ترین فایل pdf جزوه درس سازمان های بین المللی دکتر سید داوود آقائی می باشد. این فایل شامل ۵۳ صفحه و درقالب فرمت pdf تهیه شده است امیدواریم که سودمند بوده ومورد استفاده شما سروران گرامی واقع گردد. در صورت تمایل می توانید این فایل ارزشمند را با مناسب ترین قیمت از فروشگاه سایت یوفایل خریداری و دانلود نمایید.

درس سازمان های بین المللی

ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎﻱ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺩﺭ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻧﻮﻋﻲ ﻓﺪﺭﺍﻟﻴﺴﻢ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻄﻮﺭ ﻛﻠﻲ ﭘﺪﻳﺪﻩﻱ ﺭﻭﻧﺪ ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ ﻭ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺩﻭﻟﺖﻫﺎ ﺣﻮﻝ ﻫﺪﻑ ﻳﺎ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ »ﻓﺪﺭﺍﻟﻴﺴﻢ ﻋﺒﺎﺭﺗﺴﺖ ﺍﺯ .« ﺧﻮﺩ ﻣﺨﺘﺎﺭﻱﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﻓﺪﺭﺍﻟﻴﺴﻢ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﻫﻢ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻫﻢ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ .

ﻓﺪﺭﺍﻟﻴﺴﻢ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻨﺴﺠﻢ ﻭ ﻭﺍﺣﺪﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺠﻤﻊﻫﺎﻱ )ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻱ (ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺩﻫﻨﺪﻩﻱ ﺁﻥ ﻭﻳﮋﮔﻲ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻞ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻣﻲﺩﻫﻨﺪ ﻭ ﻓﻘﻂ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺁﻧﻬﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺩﻭﻟﺖ ﺭﺍ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻣﻲﺁﻭﺭﺩ .ﻭﻟﻲ ﺩﺭ ﻋﻴﻦ ﺣﺎﻝ، ﺍﻳﻦ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺩﻫﻨﺪﻩﻱ ﺍﻳﻦ ﺗﺠﻤﻊ، ﻫﺮ ﻛﺪﺍﻡ ﺩﺭ ﺩﺭﻭﻥ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺗﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺍﻣﺎ ﺑﺮﻋﻜﺲ، ﺩﺭ ﻓﺪﺭﺍﻟﻴﺴﻢ ﺟﻬﺎﻧﻲ، ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺠﻤﻊﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﻛﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺩﻫﻨﺪﻩﻱ ﺁﻥ )ﺩﻭﻟﺖﻫﺎ (ﻭﻳﮋﮔﻲ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺣﻔﻆ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺣﻔﻆ ﻭﻳﮋﮔﻲ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ، ﻳﻚ ﻧﻬﺎﺩ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ . ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎﻱ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ، ﻧﻤﺎﺩ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺑﺎﺭﺯ ﻓﺪﺭﺍﻟﻴﺴﻢ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎﻱ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ، ﺣﻴﺎﺕ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻭ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺍﺯ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ .ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺧﻼﺻﻪ، ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎﻱ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺩﻳﺪ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﺩﻭﻟﺖﻫﺎﻱ ﻓﺪﺭﺍﻟﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺷﺎﻫﺪ ﺁﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﻴﻢ، ﻭ ﺍﺯ ﻳﻚ ﻧﮕﺎﻩ ﺩﻳﮕﺮ، ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ .

ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﻛﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎﻱ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﺍﻱ ﺍﺯ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺟﻤﻊ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﻳﻚ ﻧﻬﺎﺩ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻣﻲﺁﻭﺭﻧﺪ، ﺷﺒﻴﻪ ﻓﺪﺭﺍﻟﻴﺴﻤﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺩﻭﻟﺖﻫﺎ ﻣﻲﺷﻨﺎﺳﻴﻢ . ﻣﺜﻼ ﺩﺭ ﺍﻳﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩﻱ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ، ﺳﻮﻳﻴﺲ ﻭ ﺑﻠﮋﻳﻚ، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻱ ﻣﺴﺘﻘﻠﻲ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺁﻭﺭﺩﻩﺍﻧﺪ…

مطالعه بیشتر

   راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.