جزوه آموزشی راهنمای استفاده از نرم افزار ENDNOTE9

جزوه آموزشی راهنمای استفاده از نرم افزار ENDNOTE9
نوع فایل
pdf
حجم فایل
3MB
نویسنده
دسته بندی
تعداد بازدید
699 بازدید
7,000 تومان 5,800 تومان٪17 تخفیف

دانلود جزوه آموزشی راهنمای استفاده از نرم افزار ENDNOTE9 (نرم افزار مدیریت اطلاعات)

دانشجویان و کاربران گرامی فایل حاضر کامل ترین و جامع ترین فایل pdf جزوه آموزشی راهنمای استفاده از نرم افزار ENDNOTE9 (نرم افزار مدیریت اطلاعات و استناد های علمی) می باشد. این فایل شامل ۲۱ صفحه می باشد و در غالب فرمت pdf  تهیه شده است که هم اکنون آماده دانلود می باشد. امیدواریم که سودمند بوده و مورد استفاده شما عزیزان واقع گردد .در صورت تمایل می توانید این فایل ارزشمند را از فروشگاه سایت خریداری و دانلود نمایید.

راهنمای استفاده از نرم افزار Endnote 9 نرم افزار مدیریت اطلاعات و استنادهای علمی

نرم اﻓﺰار هاﯼ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﺴهیل اﻣﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺘون و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺂﺧﺬ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﺤﻘﻖ را ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ

ﺗﺎ ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﻳﮏ ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ از ﻣﻘﺎﻻت ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم دهد، ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪهﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪاردهﺎ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺂﺧﺬ ﺁن را ﺗﻬﻴﻪ ﮐﻨﺪ.

از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ ﻧﺮم اﻓﺰارهﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار Endnote اﺷﺎرﻩ ﮐﺮد.

ﻧﺮم اﻓﺰار Endnote ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﺴﻪ Thomson Scientific ﺗﻬﻴﻪ و ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪﻩ، اﺑﺰارﯼ ﮐﺎرﺁﻣﺪ ﺟﻬﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺘﺎﺑﺸﻨﺎﺧﺘﯽ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪهﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺂﺧﺬ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺷﻤﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ذﺧﻴﺮﻩ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪهﯽ اﻧﻮاع ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﺘﺎﺑﺸﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺘﻬﺎ و اﺳتاﻧﺪاردهﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ هﺴﺘﻴﺪ

اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺠﻠﻪ، ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ، ﮐﺘﺎب، ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ، اﺳﺘﺎﻧﺪارد، ﺛﺒﺖ اﺧﺘﺮاع، و … ﺑﺎﺷﺪ.

ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ هاﯼ ﻧﺮم اﻓﺰارEndnote

 1. اﻳﺠﺎد ﻳﮏ ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺠﺎزﯼ
 2. ﺑﺮﻗﺮارﯼ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ و ﭘﺎﻳﮕﺎهﻬ ﺎﯼ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و ﺟﺴﺘﺠﻮﯼ اﻃﻼﻋﺎت در ﺁﻧﻬﺎ
 3. اﻧﺘﻘﺎل و ذﺧﻴﺰﻩ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺘﺎﺑﺸﺎﺧﺘﯽ ﻣﻘﺎﻻت ﺑﺎزﻳﺎﺑﯽ ﺷﺪﻩ از ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ و ﭘﺎﻳﮕﺎهﻬﺎﯼ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺠﺎزﯼ
 4. ﺗﻬﻴﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺂﺧﺬ ﺑﺮاﯼ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ، ﻣﻘﺎﻟﻪ و … ﺑﺮاﺳﺎس ٢٣٠٠ ﻧﻮع اﺳﺘﺎﻧﺪاردهﺎﯼ ﮐﺘﺎﺑﻨﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺴﯽ
 5. ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ دﻳﺠﻴﺘﺎل از ﻃﺮﻳﻖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ و ﭘﺎﻳﮕﺎهﻬﺎﯼ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ
 6. اﻣﮑﺎن اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋات ﮐﺘﺎﺑﺸﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣناﺑﻊ از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻴﺴﺘﻢ دﺳﺘﯽ( ورود اﻃﻼﻋﺎت)
 7. ذﺧﻴﺰﻩ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪهﯽ ﺟﺪاول، ﺗﺼﺎوﻳﺮ و ﻧﻤﻮدارهﺎ در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺠﺎزﯼ

مطالعه بیشتر

راهنمای خرید:
 • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
 • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
 • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
 • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.