دانلود فایل جامع pdf خلاصه کتاب شیمی عمومی (۲) چارلز مورتیمر

دانلود فایل جامع pdf خلاصه کتاب شیمی عمومی (۲) چارلز مورتیمر
نوع فایل
pdf
حجم فایل
3MB
نویسنده
دسته بندی
تعداد بازدید
2626 بازدید
7,500 تومان 5,800 تومان٪23 تخفیف

دانلود فایل جامع pdf خلاصه کتاب شیمی عمومی (۲) چارلز مورتیمر

قابل توجه کاربران و دانشجویان عزیز و گرامی: فایلی که هم اکنون معرف حضور شماست جامع ترین و کامل ترین فایل pdf خلاصه کتاب شیمی عمومی (۲) نوشته چارلز مورتیمر ویرایش اول ۱۳۹۴ می باشد. این فایل شامل ۸۹ صفحه می باشد. و در غالب فرمت pdf تهیه شده و هم اکنون آماده دانلود است. امیدواریم که سودمند بوده و مورد استفاده شما سروران گرامی واقع گردد. در صورت تمایل و نیاز می توانید این فایل ارزشمند و مفید را از فروشگاه سایت یوفایل با مناسب ترین قیمت خریداری و دانلود نمایید.

خلاصه کتاب شیمی عمومی (۲) چارلز مورتیمر

جدول مطالب
فصل ۱ : نظریه های اسید و باز . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……. ………………………….. ۴
۱ – ۱ مفهوم آرنیوس. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………………… ………………………….. ۴
۱ – ۲ مفهوم لوری-برونستد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………. ………………………….. ۵
۱ – ۳ قدرت اسیدها و بازهای برونستد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………………… ۶
۱ – ۴ مفهوم لوویس. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………………… ………………………….. ۹
۱ – ۵ مفهوم سیستم حلالی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……… ………………………….. ۱۱

فصل ۲ : تعادل های یونی . . . . . . . . . . . . ………… ۱۵

۱ – ۱ الکترولیت های ضعیف . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …… ………………………….. ۱۵
۲ – ۲ یونش آب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………………. ………………………….. ۱۹
۲ – ۳ pH .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 20
۲ – ۴ شناساگرها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………………….. ………………………….. ۲۲
۲ – ۵ اثر یون مشترک . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………….. ………………………….. ۲۳
۲ – ۶ بافرها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………………………. ………………………….. ۲۴
۲ – ۷ معادله ی هندرسون-هاسل باخ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………………. ۲۷
۲ – ۸ اسید های چند پروتونی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … ………………………….. ۲۸
۲ – ۹ خاصیت اسید و باز محلول های نمک . . . . . . . . . . . . . . . …………… ۲۹
۲ – ۹ – ۱ پیش بینی اسیدی یا بازی بودن نمک . . . . . . . . …….. ۳۰
۲ – ۹ – ۲ محاسبه ی pH محلول های نمک . . . . . . . . . . . . . . . …………… ۳۱
۲ – ۱۰ تیتراسیون . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………………… ………………………….. ۳۳
۲ – ۱۱ حاصل ضرب انحلال پذیری. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………………………. ۳۹
۲ – ۱۲ رسوب دهی و spK .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 40
۲ – ۱۳ عوامل موثر بر انحلال . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …. ………………………….. ۴۱
۲ – ۱۳ – ۱ اثر اسید ها و تغییرات pH .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 41
۲ – ۱۳ – ۲ اثر یون مشترک . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …… ………………………….. ۴۲
۲ – ۱۳ – ۳ تشکیل یون کمپلکس )پیچیده( . . . . . . . . . . . . ………… ۴۴
۲ – ۱۴ آمفوتر شدن )آمفوتریسم( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………………….. ۴۵

فصل ۳ : ترمودینامیک. . . . . . . . . . . . . . . . . …………….. ۵۱

۳ – ۱ قانون اول ترمودینامیک. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …. ………………………….. ۵۱
۳ – ۲ آنتالپی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………………………. ………………………….. ۵۲
۳ – ۲ – ۱ آنتالپی استاندارد تشکیل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………………. ۵۴
۳ – ۳ آنتروپی مطلق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………. ………………………….. ۵۵
۳ – ۳ – ۱ پیش بینی تغییرات آنتروپی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………….. ۵۶
۳ – ۳ – ۲ محاسبه ی تغییرات آنتروپی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………….. ۵۷
۳ – ۴ قانون دوم ترمودینامیک . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………………………….. ۵۷
۳ – ۴ – ۱ آنتالپی منفی و خودبهخود بودن . . . . . . . . . . . . . . . …………… ۵۸
۳ – ۴ – ۲ آنتروپی )بی نظمی( مثبت و خودبهخود
بودن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ………………………….. ………………………….. ۵۸
۳ – ۵ انرژی آزاد گیبس )معیاری برای خودبهخودی
بودن( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ….. ………………………….. ………………………….. ۵۹
۳ – ۵ – ۱ انرژی آزاد گیبس و ثابت تعادل . . . . . . . . . . . . . . . . ……………. ۶۰
۳ – ۵ – ۲ ثابت های تعادل و دما . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………………………… ۶۱

فصل ۴ : الکتروشیمی . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………… ۶۷

 

۴ – ۱ واکنش های اکسایش-کاهش )ردوکس( . . . . . . . . . . ………. ۶۷
۴ – ۲ سلول های الکتروشیمیایی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………………………… ۶۷
۴ – ۲ – ۱ سلول گالوانی )ولتایی( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………………………… ۶۸
۴ – ۳ سلول های الکتروشیمیایی و برق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………………… ۷۰
۴ – ۴ استفاده از پتانسیل کاهشی استاندارد . . . . . . . . . . . . ………… ۷۳
۴ – ۵ پتانسیل کاهشی استاندارد و انرژی آزاد . . . . . . . . . ……… ۷۴
۴ – ۶ oE ، oGΔ و oK .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 76
۴ – ۷ تأثیر غلظت بر پتانسیل پیل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………………… ۷۷
۴ – ۲ – ۲ سلول های غلظتی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …. ………………………….. ۷۸

فصل ۱: نظریه های اسید و باز
در طول تاریخ شیمی مفاهیم گوناگونی از اسید و باز ارائه شده است. عده ای در ابتدا بر اساس شواهد این مواد را دسته بندی می کردند. به عنوان مثال ا سید ها را موادی ترش مزه و باز ها را موادی تلخ می نامیدند. یا مثلاً ا سید در نظر تعدادی از شیمیدانها تنها به موادی اطلاق می شد که رنگ تورنسل را قرمز کند یا باز ماده ای بود که رنگ تورنسل را آبی کند.

مطالعه بیشتر

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.