دانلود فایل pdf جزوه استاندارد بین المللی حسابداری ۲ موجودیھا

دانلود فایل pdf جزوه استاندارد بین المللی حسابداری ۲ موجودیھا
نوع فایل
pdf
حجم فایل
125KB
نویسنده
دسته بندی
تعداد بازدید
361 بازدید
7,000 تومان 5,500 تومان
افزودن به سبد خرید
  خرید این محصول

دانلود فایل pdf جزوه استاندارد بین المللی حسابداری ۲ موجودیھا

قابل توجه کاربران و دانشجویان گرامی : فایل که هم اکنون معرف حضور شماست جامع ترین و کامل ترین فایل pdf جزوه استاندارد بین المللی حسابداری ۲  موجودیھا می باشد. این فایل شامل ۱۳ صفحه می باشد و در قالب فرمت pdf تهیه شده است. امیدواریم سودمند بوده و مورد استفاده شما سروران گرامی واقع گردد. در صورت نیاز می توانید این فایل ارزشمند و مفید را از فروشگاه سایت یوفایل با مناسب ترین قیمت خریداری و دانلود نمایید.

جزوه استاندارد بین المللی حسابداری ۲ موجودیھا

ھدف
۱. ھدف این استاندارد، تجویز نحوه حسابداری موجودیھا است.

موضوع اصلی در حسابداری موجودیھا، میزان مخارجی است که به عنوان دارایی قابل شناسایی است و تا زمان شناسایی
درآمدھای عملیاتی مربوط، بھ عنوان دارایی بھ حساب گرفتھ میشود.

این استاندارد درباره نحوه تعیین بھای تمام شده و شناسایی بعدی آن به عنوان ھزینه،

شامل ھرگونه کاھش ارزش برای تعیین خالص ارزش فروش، رھنمودھایی ارائھ میکند.

این استاندارد ھمچنین درباره الگوی محاسبھ بھای تمام شده کھ برای تخصیص مخارج بھ موجودیھا مورد استفاده قرار میگیرد، رھنمودی ارائھ میکند.

این استاندارد برای تمام موجودیھا، بھ جز موارد زیر، کاربرد دارد:
الف.کار در جریان پیمانھای ساخت، شامل قراردادھای خدماتی کھ ارتباط مستقیم با پیمان دارند (بھ استاندارد بینالمللی حسابداری ۱۱ پیمانھای ساخت مراجعھ شود)؛
ب. ابزارھای مالی (بھ استاندارد بینالمللی حسابداری ۳۲ ابزارھای مالی: ارائھ و استاندارد بینالمللی حسابداری ۳۹ ابزارھای مالی: شناخت و اندازهگیری مراجعھ شود)؛ و
پ. داراییھای زیستی مربوط بھ فعالیتھای کشاورزی و تولید کشاورزی در زمان برداشت (بھ ا ستاندارد بینالمللی حسابداری ۴۱ کشاورزی مراجعھ شود).

این ا ستاندارد برای اندازهگیری موجودیھایی کھ تو سط ا شخاص زیر نگھداری میشود، کاربرد ندارد:
الف.تولیدکنندگان مح صولات ک شاورزی و جنگلی، فرآوردهھای کشاورزی پس از بردا شت، و مواد معدنی و مح صولات معدنی، در مواردی کھ طبق رو یھھای رایج صنعت، به خالص ارزش فروش اندازهگیری می شو ند. ھر گاه چنین موجودی ھایی بھ خالص ارزش فروش اندازهگیری شوند، تغییرات ارزش آنھا، در دوره تغییر، در سود یا زیان دوره شناسایی می شود.

مطالعه بیشتر

   راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.