×
خرید
12,000 تومان 10,000 تومان

فایل خلاصه کتاب زمین ساخت دکتر عباس قاسمی

خرید
13,000 تومان 11,000 تومان

خلاصه کتاب ساختمان داده ھا و الگوریتم ناصر آیت

خرید
13,000 تومان 11,000 تومان

خلاصه کتاب مدیریت سازمان های محلی و شهرداری ها

خرید
12,000 تومان 10,000 تومان

خلاصه کتاب تخمین و ارزیابی ذخایر معدنی مهندس مدنی

خرید
14,000 تومان 12,000 تومان

خلاصه کتاب مفاهیم بنیادی پایگاه داده ها مولف سید محمد تقی روحانی

خرید
13,000 تومان 11,000 تومان

خلاصه کتاب سیستم های خرید، انبارداری و توزیع دکتر علی اصغر انواری

خرید
12,000 تومان 10,000 تومان

خلاصه کتاب تامین و رفاه اجتماعی تالیف محمد آراسته خو

خرید
12,000 تومان 10,000 تومان

خلاصه کتاب متون زبان انگلیسی در برنامه ریزی آموزشی تالیف نیره سینائی

خرید
12,000 تومان 10,000 تومان

خلاصه کتاب بازاریابی بین المللی دکتر میرزا حسن حسینی

خرید
12,000 تومان 10,000 تومان

 خلاصه کتاب کارگاه برنامه ریزی شھری تالیف اسماعیل شیعه

خرید
12,000 تومان 10,000 تومان

 خلاصه کتاب مکانیک خاک سید محمود فاطمی عقداء

خرید
10,000 تومان 8,500 تومان

 خلاصه کتاب روانشناسی پرورشی نوین دکتر سیف

0