خرید
5,500 تومان 3,800 تومان

دانلود مقاله تحلیلی بر ضرورتهای طراحی بیمارستان سبز با رویکرد معماری پایدار