×
خرید
جزوه وخلاصه کتاب
7,000 تومان 5,000 تومان

دانلود جزوه بیوشیمی مبحث ترمیم و جهش

خرید
جزوه وخلاصه کتاب
9,000 تومان 7,000 تومان

دانلود جزوه بیوشیمی مبحث رونویسی و ترجمه 

خرید
جزوه وخلاصه کتاب
8,000 تومان 6,000 تومان

دانلود جزوه بیوشیمی مبحث ویتامین ها و کوآنزیم ها

خرید
جزوه وخلاصه کتاب
8,000 تومان 6,000 تومان

دانلود جزوه بیوشیمی عملی آشنایی با تیتراسیون

خرید
جزوه وخلاصه کتاب
7,000 تومان 5,000 تومان

دانلود جزوه بیوشیمی (مطالب پایانی کربوهیدراتها)

خرید
جزوه وخلاصه کتاب
7,000 تومان 6,000 تومان

دانلود فایل جزوه بیوشیمی مبحث آنزیم ها

خرید
جزوه وخلاصه کتاب
7,000 تومان 5,000 تومان

دانلود جزوه بیوشیمی مبحث لیپیدها و لیپوپروتئین ها (Lipids and Lipoproteins)

خرید
جزوه وخلاصه کتاب
7,000 تومان 5,000 تومان

دانلود جزوه بیوشیمی مبحث پلی ساکارید ها (گلیکان ها GAGS)

خرید
جزوه وخلاصه کتاب
8,000 تومان 6,000 تومان

دانلود فایل جزوه بیوشیمی مبحث ساختمان نوکلئیک اسید

خرید
جزوه وخلاصه کتاب
7,000 تومان 5,500 تومان

دانلود فایل جزوه بیوشیمی مبحث آمینو اسیدها

خرید
جزوه وخلاصه کتاب
8,000 تومان 6,500 تومان

دانلود جزوه بیوشیمی (تنظیم بیان ژن) استاد پاسالار

خرید
جزوه وخلاصه کتاب
6,500 تومان 5,000 تومان

دانلود جزوه بیوشیمی عملی مبحث استخراج  DNA 

0