دانلود جزوه درس پزشکی قانونی رشته حقوق پیام نور

دانلود جزوه درس پزشکی قانونی رشته حقوق پیام نور
نوع فایل
pdf
حجم فایل
385KB
نویسنده
دسته بندی
تعداد بازدید
60 بازدید
7,500 تومان 6,000 تومان
افزودن به سبد خرید
  خرید این محصول

دانلود جزوه درس پزشکی قانونی رشته حقوق پیام نور

دانشجویان و کاربران گرامی : فایلی که اکنون معرف حضور شماست فایل جامع pdf جزوه درس پزشکی قانونی رشته حقوق دانشگاه پیام نور می باشد. این فایل شامل ۲۵ صفحه می باشد و در قالب فرمت pdf تهیه شده است .امیدواریم که سودمند بوده و مورد استفاده شما سروران گرامی واقع گردد. در صورت نیاز می توانید این فایل ارزشمند را با مناسب ترین قیمت از فروشگاه سایت یوفایل خریداری و دانلود نمایید.

جزوه درس پزشکی قانونی رشته حقوق دانشگاه پیام نور

پزشکی قانونی یکی از دروس رشته حقوق (پیام نور) بشمار می آید. در حال حاضر وظایف پزشکی قانونی بعهده سازمان پزشکی قانونی کشور است که از سازمان های تابعه قوه قضاییه است. لذا بررسی آن از لحاظ حقوقی اهمیت ویژه ای دارد.

ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ : ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و رﺷـﺘﻪ ﭘﺰﺷـﻜﻲ و رﺷـﺘﻪ هـﺎی واﺑـﺴﺘﻪ ﺑـﻪ ﺁن را در ﺧـﺪﻣﺖ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻨﺪ آﻪ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺁن ﻣﻮﺟﺐ هﺮ ﭼـﻪ ﺻـﺤﻴﺢ ﺗـﺮ اﺟـﺮا ﺷـﺪن ، ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺪاﻟﺖ ﻣـﻲ ﮔـﺮدد .

در ﺗﻤـﺪﻧﻬﺎی اﺑﺘـﺪاﻳﻲ آـﻪ ﺟﻮاﻣـﻊ ﺑـﺸﺮی ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻗﺒﻴﻠـﻪ ای ﺑـﻮدﻩ ﻣـﺮدان روﺣﺎﻧﻲ ﻗﺒﻴﻠﻪ ﻃﺒﺎﺑﺖ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ کﺮدﻧﺪ و در ﻣﻮاﻗﻊ ﺿﺮوری داوری و ﻗﻀﺎوت ﻧﻴﺰ ﺑﻌﻬﺪﻩ اﻳﻦ اﻓﺮاد ﺑـﻮدﻩ و ﻃﺒﻌﺎ روﺣﺎﻧﻲ ﻃﺒﻴﺒﻲ آﻪ ﻗﻀﺎوت هﻢ ﻣﻲ آـﺮد ﭘﺰﺷـﻚ ﻗـﺎﻧﻮﻧﻲ ﻧﻴـﺰ ﺑـﺸﻤﺎر ﻣـﻲ رﻓـﺖ . ﺑﻌـﺪهﺎ ﻃﺒﺎﺑﺖ از روﺣﺎﻧﻴﺖ ﺟﺪا ﺷﺪ . ٢٢٠٠ ﺣﻤﻮراﺑﻲ در ﺣﺪود ، در ﺗﻤﺪن ﺑﺎﺑﻞ ﻗﺪﻳﻢ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﻣﻴ ، ﻼد ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺸﺮوﺣﻲ ﺗﺪوﻳﻦ آﺮد آﻪ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و ﻧﻈﺎم ﭘﺰﺷـﻜﻲ در ﺁن ﺗﻮﺟـﻪ ﺧﺎﺻـﻲ ﺷـﺪﻩ ﺑﻮد .

در دوران او ﭘﺰﺷﻜﺎن ﺧﺎﺻﻲ از ﻃﺮف دوﻟﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ وﻇﻴﻔﻪ ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﻗـﺎﻧﻮﻧﻲ را ﺑﻌﻬــﺪﻩ ﺑﮕﻴﺮﻧــﺪ . در ﻣــﺼﺮ ﺑﺎﺳــﺘﺎن ﻗــﻮاﻧﻴﻦ ﻣــﺪرﻧﻲ ﺑــﺮای ﻃــﺐ ﻗــﺎﻧﻮﻧﻲ ﭘﺰﺷــﻜﻲ وﺟــﻮد داﺷــﺖ و ﭘﺰﺷﻜﺎن ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ر ﻋﺎﻳﺖ ﻣﻮازﻳﻦ ﻃﺒـﻲ آـﻪ در ﻣـﺪارس ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﺑـﻪ ﺁﻧـﺎن درس دادﻩ ﻣـﻲ ﺷـﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ .

در ﻳﻮﻧﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ اﻧﺪآﻲ دﻳﺮﺗﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﺟﻮاﻣـﻊ ﺑﺎﺳـﺘﺎﻧﻲ ﻧﻈﻴـﺮ اﻳـﺮان ﻣـﺸﺮوع ﺑـﻪ ﻃـﺐ ﭘﻴـﺸﺮﻓﺖ زﻳـﺎدی ﻧﻤـﻮد وﻟـﻲ ، رﺷﺪ آﺮد وﻟﻲ ﺑﺎ ﻇﻬﻮر ﭘﺰﺷـﻜﺎن ﻧﺎﻣـﺪاری هﻤﭽـﻮن ﺳـﻘﺮاط ﮔﻨﺎﻩ ﻋﻈﻴﻤﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ، ﺗﺸﺮﻳﺢ و آﺎﻟﺒﺪ ﮔﺸﺎﻳﻲ ﻣﻲ رﻓﺖ و ﻣﻤﻨـﻮع ﺑـﻮد روﻣﻴـﺎن ﻗـﺪﻳﻢ در ﻃـﺐ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدی ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ذآﺮ ﺷﺪﻩ اﺳـﺖ ژوﻟﻴـﻮس ﺳـﺰار ﭘـﺲ از ﺑـﻪ ﻗﺘـﻞ رﺳـﻴﺪن ﻣـﻮرد ﺗﺸﺮﻳﺢ واﻗﻊ و ﻋﻠﺖ ﻓﻮت ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ واﻗﻊ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .

مطالعه بیشتر

   راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.